Ressurser/Når ble Jesus korsfestet?
Foto: Shutterstock.com     

Når ble Jesus korsfestet?

Av Marvin Moore


De fleste mener at Jesus ble korsfestet på en fredag. Men noen hevder det skjedde på en onsdag. Når skjedde det egentlig?

Tilhengerne av onsdagsteorien baserer sin konklusjon primært på tre tekster. Jeg skal redegjøre for deres tolkning av hver enkelt.

Korsfestelse på onsdag
Matteus 12:40: Jesus fortalte noen fariseere at «slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter».

Tilhengere av onsdagsteorien påstår beinhardt at «tre dager og tre netter» må forstås som tre hele dager og tre hele netter, det vil si minst 72 timer. Dette vil åpenbart gjøre korsfestelsen på fredag ettermiddag umulig, fordi fredag ettermiddag til søndag formiddag er bare én hel natt, én hel dag, og deler av to dager. Men en korsfestelse på onsdag ettermiddag og en oppstandelse sent sabbats ettermiddag, ville utgjøre tre fulle dager og tre fulle netter.

Johannes 19:14: Denne teksten sier at Jesus ble korsfestet på «beredelsesdagen i påsken». Tilhengere av fredagsteorien forstår uttrykket beredelsesdagen som et jødisk begrep som betyr fredag, dagen da de forberedte seg til sabbaten. De som aksepterer onsdagsteorien sier at de årlige festdagene også ble kalt sabbater, og teksten sier: «beredelsesdagen i påsken». De hevder videre at det året Kristus ble korsfestet, ville påsken ha kommet på en torsdag, og derfor ville han ha blitt korsfestet på onsdag, beredelsesdagen for torsdagens påske, ikke fredagsforberedelsen for den ukentlige sabbat.

Matteus 28:1: Matteus sier at «da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven». Ut fra dette konkluderer talsmenn for onsdagskorsfestelsen med at Jesus stod opp fra de døde på sabbatsettermiddag rett før solnedgang, da. Dette ville selvfølgelig utgjøre 72 hele timer etter Kristi korsfestelse onsdag ettermiddag.

Korsfestelse på fredag
Bevisene for en onsdagskorsfestelse er ganske betydelig, men det er også bevisene for en fredagskorsfestelse, som jeg nå vil vise. Jeg vil kommentere alle de tre tekstene som tilhengerne av onsdagsteorien favoriserer.

Matteus 12:40: Mente Jesus tre hele dager da han sa at han ville være i jordens dyp «tre dager og tre netter»? Hvordan ville jødene ha forstått det han sa?

Tilhengere av en fredagskorsfestelse påpeker at jødene noen ganger snakket om «en dag» når de mente bare en del av dagen. For eksempel forteller 1 Samuel 30:12 om en egypter som ikke hadde «smakt mat og ikke drukket vann på tre dager og tre netter». Men i vers 13 fortalte mannen David at hans herre hadde etterlatt ham «for tre dager siden». Hvis «tre dager og tre netter» betydde hele 72 timer, ville tjeneren måttet fortelle David at hans herre hadde forlatt ham for fire dager siden.

Til slutt ser vi at både Matteus 16:21 og Lukas 9:22 siterer Jesus som sa han skulle reises opp «den tredje dagen,» noe som ikke krever hele 72 timer.

Ideen om at «tre dager og tre netter» kan bety bare en del av første og tredje dag ble tilsynelatende godt forstått på Kristi tid, fordi en rabbiner ved navn Eleazar ben Asarja, som levde ca. 100 e.Kr., sa at «en dag og en natt er en Onah, og en del av en Onah er som den hele». The Jewish Encyclopedia sier også at «i det jødiske samfunnet regnes en del av en dag til tider som én dag».

Johannes 19:14: Alle er enige i at uttrykket beredelsesdagen betyr den dagen da jødene forberedte seg på sabbaten. Spørsmålet er om Johannes mente den ukentlige sabbaten eller påskesabbaten da han sa, «beredelsesdagen i påsken».

Lukas dokumenterer på en god måte at forberedelsesdagen var fredag før den ukentlige sabbaten. Han sier at Jesus ble begravet på «forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte» (Lukas 23:54). Vers 55 sier at «de kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der». Vers 56 sier at «så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde». Dette refererer til den syvende dags sabbat beskrevet i det fjerde bud (2 Mosebok 20:8-11), ikke en påskesabbat. Det er vanskelig å anta at sabbaten etter forberedelsesdagen i vers 54 er noe annet enn sabbaten i henhold til loven to vers senere.

Det må også påpekes at Det nye testamentes greske ord for «forberedelse» paraskeu, fortsatt er det moderne greske ordet for fredag.

Matteus 28:1: sier at «da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven». Tilhengere av en onsdagskorsfestelse mener dette betyr at kvinnene kom til graven, like før solnedgang på sabbaten, som, hvis den er riktig, ville bety at Jesus stod opp fra graven på sabbaten før solnedgang, og ikke tidlig søndag morgen før soloppgang.

Problemet med denne tolkningen er at den ikke harmonerer med Markus 16:1-2, som sier: «Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp».

Skal vi så forstå at kvinnene kom til graven sabbats ettermiddag, eller kom de til graven tidlig på søndag morgen? Tre detaljer i Markus sin beretning gjør det helt klart at de kom til graven søndag morgen. For det første sier Markus at kvinnene kom da «sabbaten var over», ikke rett før den sluttet. For det andre kom de «tidlig om morgenen den første dagen i uken», ikke sent på den sjuende dagen. Og for det tredje, kom de «da solen gikk opp,» ikke når den var i ferd med å gå ned. 

Jesus kommer til Betania – Johannes 12:1.

Fest for Jesus; Jesus salves – Johannes 12:1-8

Jesus rir inn i Jerusalem på et esel (Palmesøndag), og besøker deretter tempelet – Markus 11:1-11

Jesus reiser tilbake til Betania – Markus 11:11

Jesus forbanner fikentreet – Markus 11:12-14

Jesus ankommer Jerusalem, renser tempelet (andre gang), og helbreder syke – Matteus 21:12-14

Jesus reiser tilbake til Betania

Jesus forklarer fikentreet som visnet – Markus 11:20-26

Jesus underviser i tempelet for siste gang, fordømmer de skriftlærde og fariseerne, snakker om enkens skjerv – Markus 12:1-44

Gud taler og herliggjør Jesus – Johannes 12:23-30

Sammensvergelsen mot Jesus – Matteus 26:1-5, 14-16

Bibelen sier ingenting. En dag med hvile og bønn

Forberedelse til påskefesten – Matteus 26:18-19

Jesus feirer påsken med disiplene, også kjent som nattverdsmåltidet – Matteus 26:20-29

Jesus og disiplene trekker seg tilbake til Getsemane – Matteus 26:30-46

Kvinner forbereder velluktende urter og hviler på sabbaten – Markus 23:56

Graven forsegles og det settes vakt – Matteus 27:62-66

Kvinner kjøper urter for å salve Jesu legeme – Markus 16:1

Den tomme graven – Matteus 28:1-8

Jesus viser seg først for Maria Magdalena, så ti lalle disiplene – Johannes 20:14-23

Jesus forrådes og arresteres – Matteus 26:47-56

Jesus for Annas – Johannes 18:12-14, 19-23

Jesus for Kaifas og Sanhedrinet, Peters fornektelse – Markus 14:53-72

Jesus for Pilatus, dømmes – Markus 15:1-15

Judas sitt selvmord – Matteus 27:3-10

Jesu korsfestelse og død, mørke dekker landet – Markus 15:22-37

Jordskjelv; forhenget i tempelet revner; graver åpnes – Matteus 27:51-54

Gravlegges – Matteus 27:57-61

Marvin Moore


 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Korset er i kristen sammenheng blitt et symbol for det sentrale i kristendommen, nemlig Kristi stedfortredende død for oss mennesker. Dette har sammenheng med at da Jesus ble henrettet av de romerske myndighetene som hadde herredømmet i Palestina på den tiden, brukte romerne korsfestelse som henrettelsesmetode, spesielt for personer som var blitt...
Les mer
”Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: "Mester, vi vil gjerne at du skal vise oss et tegn."Men han svarte dem: "En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre...
Les mer
Påsken er jo en gammeltestamentlig høytid som pekte framover mot korset, og for kristne opphørte den derfor som påbudt høytid i og med denne begivenheten. Skal man feire denne høytiden må man også feire de andre. At moderne påskefeiring og dateringen for den ikke er i harmoni med Bibelen er derfor helt korrekt, og jeg har ingen spesielle...
Les mer
Powered by Cornerstone