Ressurser/Hvordan helbreder Jesus i dag?
Foto: Motortion Films / Shutterstock.com     

Hvordan helbreder Jesus i dag?

Av Raymond Stanley

 

For to tusen år siden kom Jesus inn i menneskehetens historie. Til tross for ringe foreldre, beskjedent fødested og tretti års anonym tilværelse i landsbyen Nasaret, har han etter bare tre og et halvt års offentlig liv fått større oppmerksomhet enn noen annen. Denne personen, som ble født i en stall, arbeidet som tømmermann og døde som forbryter på et kors, har delt historien i to. Vår vestlige verden regner historien i tiden før og etter Jesu fødsel.

Hvem var så denne mannen? Hva er det ved ham som gjør ham så enestående? Hva var hensikten med hans liv? Måten du forholder deg på til disse spørsmålene, vil avgjøre din evige skjebne.

Apostelen Paulus, den største teologen i den kristne menighetens historie, gir dette vitnesbyrdet om denne mannens identitet: «Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik: Han gav avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og var mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske; han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død» (Fil 2,5-8). Paulus trodde at Jesus var både Guds Sønn og Menneskesønnen.

Engelen som gav bud til Josef om Jesu fødsel, forkynte også hans guddommelighet ved å sitere de gamle skriftene: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel — det betyr: Gud med oss» (Matt 1,3).

Hvorfor kom Guds Sønn til vår verden for å leve som et menneske og dø på et kors? Hensikten med hans komme var å gi legedom til mennesker som var nedbrutt av synd. Han ville gjenopprette den fullkomne sunnhet og lykke som Skaperen gav mennesket i begynnelsen. Dette kommer klart frem både i Skriftens uttalelser og gjennom Jesu helbredelse i hans tjeneste på jorden.

Da profeten Jesaja talte om Jesu komme, sa han: «Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom» (Jes 53, 4.5).

Ved å lide for våre overtredelser ville Jesus utføre en tjeneste med legedom for menneskeheten. Synd og sykdom hører sammen. På grunn av synd er menneskeslekten plaget av sykdom. Synd har frarøvet mennesket livet på sitt beste, men i Jesus har Gud sørget for et legemiddel.

Jesu offentlige virksomhet viser dette. Det meste av sin tid brukte han til å gjøre syke mennesker friske. Det sies om ham: «Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage, både besatte, månesyke og lamme,  og han helbredet dem» (Matt 4,23.24).

Jesu helbredende kraft er tilgjengelig også i dag. Idet Gud tilbyr tilgivelse, gir han oss samtidig midler for på best mulig måte å gjenopprette helsen. Synd og sunnhet går ikke sammen. Salmisten beklager syndens tragiske virkning på denne måten: «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft tørket bort som en eng i sommerhete» (Sal 32,3.4).

Salmen åpner med en uttalelse om lykken hos det menneske som har fått sin synd tilgitt. Det er en klar kontrast til det menneske som lever i synd. Jesus gjorde det klart at noen sykdommer er et direkte resultat av synd. Han sa til den lamme mannen som han helbredet: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer for at ikke noe verre skal hende deg» (Joh 5,14).

De fleste sykdommer som mennesker lider under, stammer fra et sinn som er forstyrret av synd. En dårlig samvittighet undergraver ens fysiske helse. Derfor er Guds tilgivende kjærlighet en av de mest effektive krefter til å opprettholde en god helse.

Selv om synd er hovedårsaken til sykdom, må vi være klar over at på grunn av miljømessige og andre kompliserte faktorer, vil vi ikke alltid kunne spore den mer umiddelbare årsak til sykdom. Barn kan for eksempel være syke på grunn av foreldrenes tankeløshet. I hjem hvor foreldrene røyker, er et barn dobbelt så mye plaget av luftveis-sykdommer som barn av ikke-røkere.4 Derfor vil vi også finne sykdom og lidelse hos dem som etter beste evne og viten har levd i tråd med riktige helseprinsipper.

Jesu evangelium renser ikke bare et syndig hjerte, men det har også en fornyende innflytelse på hele kroppen. Skriften sier: «Han bar våre synder på sitt legeme Opp; på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har vi fått legedom» (1 Pet 2,24). Slike synder som hat, sinne, selviskhet, bitterhet, hor, løgn og begjær ødelegger vårt sinn, og når sinnet er sykt, lider hele kroppen. Gjennom troen på Jesus kan vi få både tilgivelse for disse ødeleggende synder og seier over dem.

Guds løfter gir forsikring om at sykdom ikke skal vare for alltid. Den tid kommer da sykdom aldri mer vil herje blant menneskene. Bibelen sier: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1 Mos 1,1). Denne verden var gjort til et passende bosted for menneskene. Da skaperverket var fullendt, leser vi: «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt» (v. 31). Mennesket kom fra Skaperens hånd med fullkommen helse, og dersom menneskene hadde levd i lydighet mot Skaperens vilje, ville de hatt sunnhet og lykke til evig tid. Hva gikk galt med Guds plan? Hvorfor blir mennesker syke og dør?

Årsaken til våre plager og sykdommer ligger i det faktum at vår verden kontrolleres av Guds fiende. Bak all menneskelig lidelse står en som ut fra sitt hat til Gud prøver å forvandle denne vakre verden til en tåredal. Men selv om vår verden er ute av takt med Guds opprinnelige hensikt, er det likevel gode nyheter. For gjennom Jesu Kristi frelsesverk vil den til slutt bli gjenreist til fullkommenhet.

Apostelen Paulus sier om Jesu gjenkomst: «Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet»(1 Kor 15,51.52).

Når Frelseren kommer igjen, vil han spre legedom som vil berøre alle Guds barn, og de vil bli forvandlet. Millioner av helbredelsesmirakler vil da bli utført.

For to tusen år siden gikk Jesus gjennom en landsby. Han helbredet alle de syke der. Klage over sykdom og smerte hørtes ikke mer. Men det som skjedde den gangen i en landsby, vil snart finne sted på hele vår klode.

Sist i Det gamle testamente frem-stiller profeten Malaki håpet for en syk verden. I kap. 4,1 tegner han et bilde av de ugudeliges undergang ved vår Herres komme. Til Guds barn sier han: «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger.» I slutten av Det nye testamente er det profeten Johannes som på lignende måte beskriver dette håpet:

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som før var, er borte» (Åp 21,4).

Vår sykelige og døende verden vil bli gjenskapt. Apostelen Johannes føyer til: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. ... Han som sitter på tronen, sa da til meg: Se, jeg gjør alle ting nye» (Åp 21, 1.5). Dette løftet om legedom og fred i en nyskapt verden er vårt på grunn av Jesu lidelse og død for vår skyld.

Raymond Stanley

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Liv og livsstil

Relaterte ressurser

Mange har vel stilt seg spørsmålet — og savner et skikkelig svar. De fleste naturmedisinere og moderne ernæringseksperter advarer som bekjent mot å spise svinekjøtt. Den tyske legen og toksikologen Hans Heinrich Reckweg har drevet forskning på dette området i mer enn 50 år, og har sammenfattet sine forskningsresultater i boken som ligger til...
Les mer
Nesten hvert eneste organ og hver eneste prosess i kroppen din kan ta skade av alkohol. Ut over din egen helse har alkoholbruk også negative ringvirkninger for familien og samfunnet. Hver eneste dag dør mennesker helt unødvendig på grunn av alkohol. Men her skal vi bare ta for oss de personlige helserelaterte problemene. 1. Det er fetende Du...
Les mer
Nøyaktig klokken 6:00 begynner vekkerklokken å brumme brutalt. Sofie stønner misfornøyd mens hun leter etter av-knappen. Så ruller hun over på ryggen og tvinger den susete hjernen til å fokusere på dagens gjøremål. Regnet faller mykt mot ruten, og den behagelige lyden starter en lang brutal tankerekke. ...Åh nei, sist gang det regnet var hele...
Les mer
Powered by Cornerstone