Ressurser/Åpen linje til Gud
Foto: Kletr / Shutterstock.com     

Åpen linje til Gud

Av Terje Bjerka

 

I kommunikasjonssamfunnet kan vi ha kontakt med hele verden og alltid være tilgjengelige. Gud har alltid vært tilgjengelig og er det fortsatt. Men hvor mye benytter vi oss av bønnelinjen til himmelen?

Dette skjedde for noen år siden i den nordlige delen av staten New York i USA. En kvinne var på vei hjem en sen kveld. Det er mørkt og stille. Da bestemmer hun seg for å ta en snarvei . Langs den bratte stien er det ingen gatelys. Plutselig hører hun lyden av skritt bak seg. Den som kommer, går hurtigere enn hun gjør. Et øyeblikk senere kaster en mann seg over henne. Han strammer til det stripete skjerfet hun har rundt halsen. Så prøver han å rive av henne trusen. 

Hjemme våkner moren i samme øyeblikk. Hun hadde sovet tungt, men ble grepet av frykt for at noe fryktelig holdt på å skje med hennes eldste datter. Straks knelte moren ned ved siden av sengen for å be. I femten minutter tryglet hun Gud om å beskytte datteren mot den trussel hun følte hun stod overfor. Hun kunne ikke sette navn på det hun følte datteren gikk igjennom, men hun visste at hun var i stor fare. Overbevist om at Gud hadde besvart hennes bønn og gitt datteren beskyttelse, la hun seg til å sove igjen. Etter kort tid sov hun tungt.

På den steinete stien ga den potensielle voldtektsmannen plutselig opp sitt forsett. Kvinnen minnes at han ristet på hodet som et dyr. Så flyktet han nedover åssiden. Da den gudfryktige moren fikk høre om det som hadde skjedd, visste hun hvorfor det gikk slik. Gud hadde besvart hennes bønn om å beskytte datteren ved å gripe inn overfor voldtektsmannen. Det som hadde skjedd, skyldtes ikke tilfeldigheter eller hell. Det var Gud som hadde grepet inn. Selv datteren som ikke er kristen, er sikker på det.1

Lenger enn til taket
Troen på at det finnes en Gud som hører og som griper inn er grunnlaget for bønn. Vi kan sammenligne oss selv med et barn som har gått seg vill i skogen og som plutselig hører en velkjent stemme. Det er mor som er der og leter og som roper barnets navn. Nå nytter det virkelig å rope om hjelp, for det er noen som hører! Ja, det er ikke hvem som helst heller, men den som barnet vet det kan stole på mer enn noen andre og som bare er interessert i å hjelpe. Slik kaller Gud oss i verdens mørke. "Han kaller oss, søker etter oss, ønsker å bringe oss til seg selv. Han sier: 'Hvor er du mitt barn?' Våre bønner er et svar som betyr: 'Her er jeg, Far. Jeg var redd inntil du ropte på meg. Men siden du har talt, er jeg ikke lenger redd. Kom, jeg venter på deg. Ta meg, led meg ved hånden gjennom denne mørke og skremmende verden.'

Det er et vidunderlig øyeblikk når et menneske hører Guds stemme og vet at det er utenfor fare. Gud er nær! Verden er ikke alt som er. Det finnes en som er verdens Herre, som regjerer over alle ting, og vi kan henvende oss til ham for han hører oss.... Det er ikke bare et ekko av mitt eget rop som kommer tilbake, men et svar. Dette gir bønn virkelig mening....

Forestill deg en oppdagelsesreisende som er strandet på et isflak i Nordpolsområdet, men som har fått reddet med seg en radio som han greier å få liv i. Hvor oppmuntret han blir når han ikke bare får sendt ut et SOS-signal, men når han hører et svar! Nå fylles han med nytt mot og håp! Alt kan likevel gå bra. Slik er det også med bønn. Midt i denne mørke, forvirrende verden der alt kan synes skjebnebestemt, der døden rår, er bønn en uovervinnelig forbindelse med ham som er over alle ting og som sier til oss: ' Vær ikke redd. Jeg er her, jeg er din Far, din Skaper og din Forløser. Jeg skal sørge for at alt ender vel.'"2

I en meningsmåling som ble foretatt av det amerikanske tidsskriftet Time, svarer 95% av de spurte at de har opplevd svar på bønn.3 Det nytter å be. Bønnene når lenger enn til taket. Det kan millioner av mennesker bevitne. De har opplevd at Gud holder det han lover. "Det er naturlig for Gud å svare på bønner."4

Flere av de mest utrolige løftene som finnes i Bibelen, gjelder bønn. "Alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få, om dere ber med tro" (Matt 21,22) "Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det" (Joh 14,13.14) "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det" (Joh 15,7). "Når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om" (1 Joh 5,15).

Betingelser for svar
Når vi oppfyller betingelsene, kan vi gjøre krav på løftene. Det finnes to klare betingelser. For det første må den som ber, be i Jesu navn. Professor Ole Hallesby skriver i en av de store klassikerne om bønn at dette sannsynligvis er "bønnens dypeste hemmelighet."5

Dette er en ny måte å be på sammenlignet med hvordan man ba på gammeltestamentlig tid. Det betyr ikke at man på den tid ikke ble bønnhørt. Det kom imidlertid en helt ny dimensjon inn i bildet etter Kristi første komme. Hva vil det så si å be i Jesu navn? "Å be i Jesu navn vil for det første si å la Jesus være formidler mellom den bedende og Gud. Når vi ber i Jesu navn, kan vi gå direkte til Faderen med våre bønner. Å be i Jesu navn vil for det andre si å la Jesus være forsoneren mellom Gud og den bedende. Vi trer fram for Gud i bønn i kraft av Jesu død og oppstandelse. Å be i Jesu navn vil for det tredje si å la Jesus være forbilde for vår bønn."6

Dersom vi ønsker at våre bønner skal bli besvart, trenger vi for det andre å be i tro. Tro og bønn hører nært sammen. Troen hører også sammen med hjelpeløsheten. "Hjelpeløshet og tro er det som i forening frembringer bønn. Uten tro fører hjelpeløsheten bare til nytteløse nødskrik i natten."7

Lite bønn
Det sies at alle ber. Det er riktig at når vanskelighetene tårner seg opp, vender mange seg til Gud i bønn. Likevel er det stadig færre som ber regelmessig.

Amerikanerne er sannsynligvis det folk i den vestlige verden som ber mest. Ifølge en meningsmåling foretatt av tidsskriftet Newsweek , ber 29% av amerikanerne til Gud mer enn en gang per dag. 25% ber en gang per dag. Mange som regner seg som kristne, ber sjelden til Gud. Dette er et stort paradoks når vi kjenner til de utrolige løfter som er knyttet til bønn. Årsaken kan være at mange ikke vet hva bønn er.

Hva bønn er
Det er gitt mange tankevekkende definisjoner på hva bønn er.
•    Bønn er blitt sammenlignet med åndedrettet. "Bønn er sjelens åndedrett."8
•    "Bønn er å lukke opp for Jesus og slippe ham inn til din nød."9
•    "Bønn er øvelse i å øse av Guds nåde."10
•    "Å be, er å svare Gud. Det er min reaksjon på hans aksjon."11
•    "Å be, betyr å åpne hjertet for Gud som for en venn - ikke fordi det er nødvendig at vi skal underrette ham om hvordan vi er, men for at vi kan bli i stand til å ta imot ham."12
•    "Bønn er nøkkelen i troens hånd til å lukke opp himmelens forrådshus der Den Allmektiges ubegrensede skatter er oppbevart."13
•    "Bønn er ikke alene at du ber om å få noe, det er en sinnstilstand som frembringer en atmosfære der det faller naturlig å tale med Gud."14
•    "Ettersom vi lærer Jesus bedre og bedre å kjenne, vil vår bønn bli en stille, fortrolig og lykkelig samtale med ham, vår beste venn, om de ting som ligger oss på hjertet."15

Bønn er første og fremst samtale med Gud. Den som ber, lukker opp for Jesus og snakker med ham som med en venn. De fleste har ingen problemer med å samtale med sine venner. Ordene kommer fritt og naturlig. Like enkelt er det å samtale med Gud.

Emner for samtalen
"Bønn er å fortelle Gud om våre lengsler og behov og å vekke fram troens hånd for å motta gavene."16 "Bønn er å fortelle Jesus hva vi mangler eller hva andre mangler."17

Ifølge meningsmålingen foretatt av Life, er familie og tilgivelse de vanligste emnene for bønn. 98% ba for sin familie og 92% om tilgivelse.

Samtalen med Gud inneholder imidlertid langt mer enn bare en tilkjennegivelse av våre lengsler, behov og mangler. Den slags bønn kalles ofte bedebønn.

Forbønn er en bedebønn som blir mye praktisert. Guddommen er sterkt engasjert i forbønnens tjeneste. Både Jesus Kristus og Den Hellige Ånd er stadig i forbønn i den himmelske helligdom (Hebr 7,25; Rom 8,26). Men "de ber ikke for de samme menneskene. Jesu bønn gjelder alle mennesker. Åndens bønn gjelder dem som har åpnet seg og eier Guds ånd i sitt hjerte."18

Ofte står egenkjærlighet og makelighet i veien for å be for andre. Ved det blir medmennesker fratatt himmelske velsignelser. For en kristen er forbønn en livsoppgave.

Takk bør alltid være en naturlig del av samtalen med Gud. De fleste har langt mer å takke for enn de er klar over. Gud overøser alle med velsignelser. I Bibelen finnes det mange takkebønner (f.eks. Ef 5,20; 1 Tess 5,18; Luk 17,15.16).

Lovprisning hører også naturlig hjemme i bønnen. Bibelen viser at lovprisning er en naturlig del av kristenlivet (Kol 3,16; Ef 5,19; Apg 3,9). Bønnen lider av en alvorlig mangel dersom lovprisningen utelates. Spesielt når vi begynner å be, passer det å takke Gud og lovprise ham.

Ordløs bønn
Mange synes ikke å være klar over at bønn er noe mer enn bruk av ord. Jesus advarte oss mot å gjøre ordene til det viktigste når vi ber (Matt 6,7.8). Enkelte er av den mening at den ordløse bønn er bønnens høydepunkt.19

Når bønnen er ordløs, er vi stille for Gud. Det er vanskelig for de fleste. Det er så mye som distraherer i den tid vi lever i. Vi blir hele tiden bombardert med inntrykk som krever vår oppmerksomhet. "Derfor trenger vi med regelmessige mellomrom å fjerne oss fra dette, så sjelen kan oppnå den stillhet og indre samling som er betingelse for å høre Guds røst."20

Bønn er toveis kommunikasjon. Det er ikke bare Gud som skal høre på hva mennesker har å si. Når vi ber, er det også for å lytte til Guds tale.

Bønn og bibelstudium
Man hører best Guds stemme når bønn kombineres med studium av Bibelen. Der finner vi Guds tale til menneskeheten.

Flere og flere ber seg gjennom Bibelen. Man leser et avsnitt. Så ber man. Deretter leser man litt til. Man ser hele tiden emner som det er naturlig å ta med i bønnen. Det er en inspirerende måte å be på. Man blir ikke så lett trett av å be. Og man slipper aldri opp for emner. Det beste av alt er kanskje at man hele tiden ber etter Guds vilje. For Bibelen er en åpenbaring av Guds vilje.

Svar på bønn
Alle som ber, venter at de skal få svar. Men det bes bønner som Gud ikke besvarer (Jes 1,15). Andre bønner blir besvart på en helt annen måte enn vi forventer. Gud gir tre svar på bønn. Enten sier han "ja", "nei" eller "vent".

De som får "nei" til svar, blir ofte skuffet. Selv apostelen Paulus hørte Gud si "nei" til et ønske som han la fram for Gud i bønn (2 Kor 12,8.9). En grunn til at Gud sier "nei", er at vi har lett for å be i selviskhet og uvitenhet (Rom 8,26; Matt 20,22). Vi har en tendens til å be om ting som vil bli til skade. I sin godhet svarer Gud "nei" for å unngå det.

Andre ganger sier Gud "vent". Det er flere grunner til at Gud mener det er best å vente. Den vanligste grunnen er at vi ikke er klar til å ta imot det vi ber Gud om. En annen grunn er "fordi han vil gi oss mer enn vi ber om. Luther sier: "Vi ber om sølv, men Gud gir oss gull i stedet."21

Alle sanne og oppriktige bønner blir besvart. Gud besvarer vanligvis bønner ved at "han åpenbarer sin vilje for den som ber" 32 og ved at "Hans Hellige Ånd virker de riktige tanker hos dem som ber."22 Noen bønner besvarer Gud ved at "han sender nye tanker i deres sinn som vi ber for."23

Det er ofte vanskelig for oss å forstå hvorfor Gud svarer på en annen måte enn det vi forventer. Den moren som vi fortalte om, bad for sin datter, og hun ble beskyttet fra overgriperen. Mange andre foreldre har bedt for sine barn, men de har likevel blitt utsatt for overgrep, ulykker og død. Hvorfor?

Vi kan ikke gi et fullgodt svar på spørsmålet. Vi lever i en ond verden der "ondskapens fyrste", Satan, har fått stor makt over mennesker. Gud har gitt mennesker frihet, og han må la det onde spille ut sine kort og avsløre seg selv for å trygge universets evige fremtid.

Først i evigheten vil vi få svar på våre mange "hvorfor?" Men da vil vi forstå at "Gud leder aldri sine barn annerledes enn de selv ville velge å bli ledet hvis de kunne se enden fra begynnelsen og oppdage den store hensikt de fullfører som hans medarbeidere"24

Sted for bønn
Det finnes ikke et sted hvor bønn er upassende. Det kan provosere andre når man ber høyt. Men en ordløs bønn passer overalt. "Det finnes ikke noe som kan holde oss fra å løfte vårt hjerte opp i inderlig bønn. I folkestimmelen på gaten så vel som midt under en viktig avgjørelse kan vi be Herren om guddommelig ledelse."25 Hvor vi enn er, er det mulig å vende tankene til Gud i bønn.

Men vi trenger også et fast bønnested. Et sted hvor man kan være alene uten å bli forstyrret av andre. Dette er lønnkammeret. Der lukker man alle andre innflytelser ute og tenker kun på Gud og mennesker som trenger forbønn. Når Jesus gir oppfordringen om å gå inn i "ditt rom" - lønnkammeret - så er det fordi lønnkammerbønn er viktigst (Matt 6,6).

Lønnkammeret er det viktigste oppholdsstedet som finnes. "Der utkjempes heftige og skjebnetunge slag. Der avgjøres sjelenes skjebne for tid og evighet, stille og ensomt uten et menneske som tilskuer eller tilhører."26

Lønnkammeret kan være hvor som helst. For Daniel var det en sal i husert der han bodde (Dan 6,11). For Jesus var det et øde sted eller et fjell (Matt 14,23). For Peter var det et hustak (Apg 10,9). Men stedet er ikke det avgjørende. For Gud er alle steder (Sal 139,7-10).

Stedet hvor menigheten samles, er ment å være et sted for bønn (Jes 56,7; Matt 21,13). Det samme gjelder kristne hjem. Jesus lover at han på en spesiell måte vil være til stede der hvor to eller tre er samlet til bønn (Matt 18,20).

Bønnepartner
Å ha en eller flere personer som vi regelmessig ber sammen med, er en stor velsignelse. Bønnepartnere ber sammen en eller flere ganger hver uke. Ikke lenge hver gang. Ofte bare i femten minutter. Flere ber sammen med sin partner i telefonen. Andre møtes i hjemmene eller på et nøytralt sted. De forteller først om sine behov. Så ber de for hverandre.

Man finner en bønnepartner ved å spørre en annen kristen om de kan be regelmessig sammen. Det er veldig viktig at avtalene holdes. Ellers vil bønnepartnerskapet oppløses.

Bønnestilling
Man kan be uansett stilling. Vi kan be når vi sitter, står, går, løper eller kneler. Gud lytter uansett. Det er hjertet det kommer an på, ikke stillingen.

På bibelsk tid var det vanlig å knele når man bad. Jesus knelte når han ba (Luk 22,41). Enkelte ganger kastet han "seg med ansiktet mot jorden og bad" (Matt 26,39). Paulus skriver at han "bøyde sine knær" når han kom til Gud i bønn (Ef 3,14).

Ved noen anledninger stod man og ba på bibelsk tid. Tolleren i lignelsen om fariseeren og tolleren stod og ba (Luk 18,13). Jesus sa at han "gikk hjem rettferdig for Gud" (Luk 18,14). Det viser at det ikke er stillingen som avgjør om bønner blir besvart. Vi trenger ikke vente til vi kan bøye knærne før vi ber.

Å knele bør imidlertid være den vanligste stillingen når vi ber. Ved å knele, viser vi respekt og ærefrykt for han vi ber til.

På bibelsk tid ba mange ved å løfte hendene (Klag 2,19; 1 Tim 2,8). Å folde hendene som mange gjør i dag, er en nyere skikk.

Bønnetid
Det er en fordel å be til faste tider. Martin Luther pleide å si at "den som ikke ber til faste tider, ber neppe til andre tider heller." Det er mye sant i det. Bibelen forteller om faste bønnetider: morgen, middag og kveld (Dan 6,11). Å be om morgenen, er særlig viktig (Sal 5,4). "Jeg trenger å møte Gud før jeg møter menneskene,"27 skrev Christen Hallesby. Alle står hver dag overfor nye utfordringer. Det trenges nye krefter til å møte dem. Det får vi når vi går til Gud i bønn før vi tar fatt på dagens oppgaver.

Et gudvendt sinn er likevel viktigere enn klokkesletter. Når sinnet er gudvendt, kan vi be til Gud uten opphold. Det oppmuntrer Bibelen sterkt til (1 Tess 5,17).Mange finner det vanskelig. I følge undersøkelsen i Life, som tidligere er nevnt, tilbrakte 8% av de spurte kun ett minutt i bønn per dag. 47% tilbrakte fem minutter i bønn. Mens 28% brukte minst en time om dagen i bønn.28 Det er mulig når vi forstår at bønnen også kan være ordløs.

Bønnens kamp
Å be regelmessig er en kamp. "...Bønn er langt vanskeligere enn arbeid, og mer krevende. Der det finnes hundre som ikke er redde for å arbeide, er det bare noen få som tar på seg den anstrengelsen bønn innebærer."29 Sterke krefter prøver å hindre oss i å be. Fremst blant disse er Djevelen og vår syndige menneskenatur.

Djevelen vet hvor betydningsfull bønnen er for enhver som ønsker å leve et sant kristenliv. "Bønnen er pulsslaget i det frelste menneskets liv."30 "Det er ved bønn vi får tilkoblet de himmelske krefter til vår kraftløshet, de krefter som kan gjøre vann til vin og flytte fjell i vårt eget og i andres liv."31 "Bønnen beveger Gud og stanser Djevelen."32

Vi skal derfor ikke bli forundret over at Djevelen setter alt inn på å holde oss fra å be. Han lykkes med sitt forsett når bønnelivet er uten plan og målbevissthet. Men når vi ikke lenger lar tilfeldighetene råde, vil alles bønneliv bli hva det er ment å være.

"Gud lengter etter å høre våre bønner, og fordi han ønsker å utvide sitt rikes innflytelse, ikke bare over mennesker, men også gjennom mennesker, er det visse ting han bare utfører når vi ber ham om det. Derfor venter han med lengsel på våre bønner. Vi våger å tro at våre bønner gjør det mulig for Gud å utføre noe for oss som ellers ikke var mulig. Å tro dette, og å be med slik tillit, er det dristigste et menneske kan gjøre."33

"Enhver som ber regelmessig, vil oppdage at bønnen er den sterkeste kraften i universet. "Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye" (Jak 5,16) Å oppleve dette, er ikke bare forbeholdt noen få. Gud lengter etter å gi alle denne erfaringen.

Bønner fra Bibelen
Davids bønn for Salomo og Israel: I nærvær av hele forsamlingen priste David Herren og sa:

"Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud, fra evighet til evighet! Herre, din er storheten, makten, herligheten, æren og høyheten, ja alt i himmelen og på jorden. Ditt er riket, Herre, og du er opphøyet og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøre stort og sterkt. Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser ditt herlige navn.

For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt kommer fra deg; vi gir det vi har fått av deg. For ditt ansikt er vi fremmede og gjester som alle våre fedre. Våre dager på jorden er som en skygge og uten håp. Herre, vår Gud! All denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra deg, og alt er ditt.

Min Gud, jeg vet at du ransaker hjerter og gjerne vil ha oppriktighet. Av oppriktig hjerte og fri vilje har jeg gitt deg alt dette. Og nå har jeg sett med glede at ditt folk som er til stede her, villig gir deg sine gaver.

Herre, du Abrahams, Isaks og Israels Gud, våre fedres Gud! La alltid ditt folk ha slike tanker i hjerte og sinn, og vend deres hjerte til deg! Gi min sønn Salomo et helt hjerte, så han holder dine lover og bud og forskrifter, fullfører alt som skal gjøres, og reiser det prektige byggverket som jeg har gjort forberedelser til" (1 Krøn 29,10-19).

Salomos bønn om visdom: Salomo svarte: "Du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Og denne store godhet mot ham har du holdt fast ved. Du har gitt ham en sønn som skal sitte på hans trone, slik det er i dag.

Nå har du, Herre min Gud, gjort meg, din tjener, til konge etter min far David. Men jeg er jo bare en ung gutt og vet ikke hvordan jeg skal bære meg at som fører. Her står din tjener midt iblant ditt folk, som du har utvalgt, et folk så stort og tallrikt at det ikke kan telles eller regnes.

Så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket, så stort som det er?" (1 Kong 3,6-9)

Daniels bekjennelse: Jeg bad til Herren min Gud, bekjente vår synd og sa: "Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud!

Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige; vi har veket av fra dine bud og lover. Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet.

Din er retten, Herre, og vår er skammen; slik er det i dag med Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de land du drev dem bort til fordi de hadde vært troløse mot deg. Ja, Herre, vi må skamme oss, vi og våre konger, våre høvdinger og våre fedre, som har syndet mot deg.

Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, enda vi har satt oss opp mot ham. Vi hørte ikke på Herren vår Gud og levde ikke etter hans lover, som han la fram for oss ved sine tjenere profetene. Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor kom den over oss, den forbannelsen som Gud sverget at han ville sende, og som det er skrevet om i Guds tjener Mose lov. For vi hadde syndet mot ham.

Han holdt sine ord som han hadde talt mot oss og mot de styresmenn som rådde over oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke fins et sted under himmelen hvor det har hendt noe slikt som i Jerusalem. Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne Herren vår Guds velvilje; vi vendte ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham. Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, slik det er i dag, vi har syndet og vært ugudelige. Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell! Fordi vi har syndet, og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss.

Hør nå, vår Gud, hva din tjener ber og bønnfaller deg om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for deg, men i tillit til din store barmhjertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk" (Dan 9,4-19).

Fader vår: Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig.

La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød.

Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen (Matt 6,9-13).

Fariseeren og tolleren: To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp og bad slik:

"Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.

Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener."

Tolleren stod langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: "Gud, vær meg synder nådig!" Jeg sier dere, Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. (Luk 18,10-14).

Disiplenes tillitsfulle bønn: Da de andre hørte det, forenet de seg alle i bønn til Gud og sa: "Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, du talte ved Den Hellige Ånd gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si: Hvorfor raste folkeslagene? Hvorfor la folkene unyttige planer? Jordens konger trådte fram, og fyrstene slo seg sammen mot Herren og hans Salvede.

Ja, i sannhet slo de seg sammen i denne by mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med hedningene og Israels stammer, for å gjøre det du i din makt og etter din plan hadde bestemt skulle skje.

Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn."

Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet (Apg 4,24-31).

Paulus' bønner for menigheten: Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg nevner dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige.

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få den Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle (Ef 1,15-23).

Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag.

Det er bare rett at jeg tenker slik om dere alle. For jeg bærer dere i mitt hjerte, og dere har alle del med meg i nåden, enten jeg sitter som fange eller forsvarer og stadfester evangeliet. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære" (Fil 1,3-11).

Morgenbønn
"Jeg takker deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du har bevart meg fra alle skade og fare i natt. Jeg ber de at du også vil bevare meg fra synd og alt ondt i dag, så alt jeg gjør, og hele mitt liv, kan være til glede for deg. Jeg overgir meg med legeme og sjel og alt i dine hender. Amen." 

(Fra Bønnebok for Norge, side 66)

Kveldsbønner
"Jeg takker deg, min himmelske Far, ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, fordi du nådig har bevart meg i dag. Jeg ber deg at du må tilgi meg alle mine synder og all urett jeg har gjort, og at du nådig må bevare meg i natt. For jeg overgir meg med legeme og sjel og alt i dine hender. Amen."

(Fra Bønnebok for Norge, side 66)"

Bred dina vida vingar, o Jesus över mig,
och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig!
Bliv du mitt alt i alla, min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!
Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod,
giv mig et heligt sinne, en vilja ny och god!
Låt nu din vård mig hägna, din nåd mig skydda så,
att jag i frid må åter til nattens vila gå!
(Lina Sandell)

Fra Anders Frostenson De første kristnes bønner (Nye Luther Forlag, 1990):

"Allmektige Far, vi påkaller din barmhjertighet til ikke bare å høre Ordet men til også å leve etter det. Vi ber at alt som ikke er av deg må senkes i dine dype vann, og at du vekker til liv det som bare kan vekkes gjennom Jesus, vår Herre og hans hellige Ånd. Hans er æren gjennom alle tider." Origenes

"Allmektige Gud, som skapte himmel og jord og alt hva universet rommer; kom meg til hjelp, vær barmhjertig mot meg, tilgi alle mine synder, frels meg nå og i årene som kommer gjennom Jesus Kristus, vår Herre og Frelser." Fra Papyrus

"O Gud, Herre over levende og døde, jeg vil bare deg! Se til meg i barmhjertighet og gi meg tid til bot før det er for sent! Jeg lengter ikke etter det jordiske lyset, men etter alt som kan modnes fram i det. Herre, gjør mine aks tunge av korn, så kan innhøstningen begynne! Fyll mine druer med vin, så kan vingårdsarbeiderne komme." Isak fra Antiokia. 

Terje Bjerka


1 Newsweek, 31. mars 1997, side 45-46.
2 Emil Brunner: Our Faith (New York; Scribner's, 1954), side 111-112.
3 Telefonmeningsmåling blant 688 voksne fra 17.-19. desember, 1993.
4 Ukjent forfatter: På kne for Gud, side 49.
5 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 53.
6 Torleiv Austad: Bønn til Gud, side 27.
7 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 24.
8 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, side 42.
9 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 18.
10 Oswald Chambers: Alt for ham, side 186.
11 Torleiv Austad: Bønn til Gud, side 7.
12 Ellen G. White: Veien til Kristus, side 88.
13 Ellen G. White: Veien til Kristus, side 90.
14 Oswald Chambers: Alt for ham, side 206.
15 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 44.
16 Ukjent forfatter: På kne for Gud, side 136.
17 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, 38.
18 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, side 183.
19 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, s.103.
20 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 90.
21 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, side 166.
22 Ukjent forfatter: På kne for Gud, side 114.
23 Ukjent forfatter: På kne for Gud, side 115.
24 Ellen G. White, Alfa og Omega, bind 4, side 189.
25 Ellen G. White: Veien til Kristus, side 94.
26 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 94.
27 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, side 204.
28 Meningsmåling foretatt 17.-19. desember, 1993.
29 Emil Brunner: Samme, side 117.
30 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 32.
31 Ole Hallesby: Fra bønnens verden, side 77.
32 Christen Hallesby: Ditt bønneliv, side 67.
33 Emil Brunner: Samme, side 115,116.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale ritene i trosutøvelsen, kalt søyler. Bare trosbekjennelsen er viktigere. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønn som følger...
Les mer
Hva er betydningen av de sju basunene? Det er ingen klar og konsis tekst; den egner seg i alle fall ikke for hurtiglesning. Men kanskje for en doktorgrad? I dette intervjuet gir professor Jon Paulien noen råd og regler som forhindrer at fantasien løper løpsk når vi leser de fantastiske bildene. Da den første engelen blåste i basunen, «kom...
Les mer
Bibelen gir ingen forskrifter om ytre stilling under bønn.1 Den nevner flere eksempler på bønnestilling, men uten å gi noen regel eller påbud om dette. Her er noen av disse eksemplene: Falle på sitt ansikt: 4 Mos 16,22; Jos 5,14; 1 Krøn 21,16; Matt 26,39. Knelende: 2 Krøn 6,13; Sal 95,6; Dan 6,11; Luk 22,41; Apg 20,36; Ef 3,14. Stående:...
Les mer
Powered by Cornerstone