Ressurser/Egyptiske dynastier
Foto: TheDigitalArtist fra Pixabay     

Egyptiske dynastier

 

Første dynasti
(ca. 3000 – 2810 f. Kr.)

Horus Aha (=Menes)

Horus Djer

Dronning Merijetneit

Horus Den

Horus Enedjib

Horus Semerkhet

Horus Kaa

 

Annet dynasti
(2810 – 2665 f. Kr.)

Horus Hetepsekhemuij

Horus Raneb

Horus Netjeren

Horus Sekhemib = Set Peribsen

Netjerka/Neferkara

Horus Khasekhem

Horus Set Khasekhemuij

 

Tredje dynasti
(2665 – 2600 f. Kr.)

Nebka Nekhetsa

Djoser Netjerikhet

Djoser-teti Sekhemhat

Horus Khaba

Huni

 

Fjerde dynasti
(2600 – 2480 f. Kr.)

Snefru

Kheops (Khnum-Khufu)

Radjedef

Khefren (Khaefra)

Mykerinos (Menkaura)

 

Femte dynasti
(2480 – 2290 f. Kr.)

Userkaef

Sahura

Neferirkara Kakai

Nijuserra

Isesi Djedkara

Uenis (Unas)

 

Sjette dynasti
(2290 – 2155 f. Kr.)

Teti

Phiops (Pepi) 1. Merijra

Merenra Intiemsaef 1.

Phiops 2. Neferkara

Intiemsaef 2.

Nitokris ( Neithikeret?)

 

Syvende og åttende dynasti
(2150 – 2135 f. Kr.)

Netrikare

Menkare

Neferkare II

Neferkare III

Djedkare II

Neferkare IV

Merenhor

Menkamin I

Nikare

Neferkare V

Neferkahor

Neferkare VI

Neferkamin II

Ibi I

Neferkaure

Neferkauhor

Neferirkare II

 

Herskere nevnt i kilder, men uten annen informasjon
Wadjkare

Sekhemkare

Iti

Imhotep

Isu

Iytenu

 

Niende og tiende dynasti
(2135 – 1986 f. Kr.)

Neferkare

Flere konger med navnet Kheti

Meri-Hathor (?)

Merikare

 

Ellevte dynasti
(2130? – 1991 f. Kr.)

Mentuhotep 1.

Intef (Antef, Inijotef)

            Sekhertauij

Intef 2. Uakhankh

Intef 3.

            Nekhetnebtepnefer

Mentuhotep 2.

            Nebhepetra

Mentuhotep 3. Sankhkara

Mentuhotep 4. Nebtauijra

Intef 4.

 

Tolvte dynasti
(1991 – 1785 f. Kr.)

Amenemhet 1.

            Sehetepibra

Sesostris (Senuseret) 1.

            Kheperkara

Amenemhet 2. Nubkaura

Sesostris 2. Khakheperra

Sesostris 3. Khakaura

Amenemhet 3. Mijmaatra

Amenemhet 4.

            Maakherura

Dronning Sebekneferu

 

Trettende dynasti
(1785 – ca. 1650 f. Kr.)

49 konger, blant andre

(ikke i rekkefølge):

Amenemhet 5. – 7.

Sehetepibra

Sebekhotep 1. – 7.

Auibra Horus

Intef 5.

Sesostris 4.

Mentuhotep 5. – 6.

Hetepibra

Neferhotep 1. – 3.

 

Fjortende dynasti
(1715 – ca. 1650 f. Kr.)

Opprørere og usurpatorer i

deltaet.

 

Femtende dynasti
Store Hyksos i Avaris

(1650 – 1544 f. Kr.)

Sekhaenra Shalik

Maaibra Sheshi   --disse usikre

Meruserra Jakob-her

Sauserra Khaijan

  (1615 – 1594 f. Kr.)

Aakenenra Apofis 1.

Aauserra Apophis 2.

Nebkhepeshra Apofis 3.

 

Sekstende dynasti
Små Hyksos, vasaller i

Nildalen

(1650 – 1550 f. Kr.)

 

Syttende dynasti
Egyptiske kronpretenden-

ter i Thebe.

(1650 – 1551 f. Kr.)

Blant andre:

Intef 6. –8.

Sebekemsauef 1. –2 .

Senenkhetenra Taa 1.

Sekenenra Taa 2.

Uadjekheperra Kamose

 

Attende dynasti
(1554 – 1305 f. Kr.)

Nebpekhtijra Akhmose

            (Jakhmes 1.)

Djeserkara Amenhotep 1.

Aakheperkara Thothmose 1.

Aakheperenra Thothmose 2.

Maatkara Hatshepsut

Menkheperra Thothmose 3.

Aakheperura Amenhotep 2.

Menkheperura Thothmose 4.

Nebmaatra Amenhotep 3.

Neferkheperura Amenhotep 4.

  (=Ekhnaton/Akhnaton)

Neferneferuaten

  (=Semenkhkara)

Nebkheperura Tutankhamon

Kheperkheperura Aij

Djeserkheperura Horemhab

 

Nittende dynasti
(1305 – 1196 f. Kr.)

Menpekhtijra Ramses 1.

Menmaatra Seti 1.

Usermaatra-setepenra –

  Ramses 2.

Baenra Merenptah

Menimra Amenmose

Userkheperura Seti 2.

Akhenra Siptah

Dronning Tauseret

 

Tjuende dynasti
(1196 – 1080 f. Kr.)

Userkhaura Setnekhet

  (Setnakhte)

Usermaatra-merijamen

    Ramses 3.

Ramses 4. – 11.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller om de goder som...
Les mer
Rosettasteinen. Dens betydning ligger først og fremst i at den gav oss nøkkelen til å forstå de egyptiske hieroglyfene og derved muligheten til å kunne lese og forstå de mange egyptiske inskripsjonene som var skrevet med hieroglyfer. Inskripsjonen på denne steinen var et kongelig dekret som ble utstedt 27. mars 196. f.Kr. Dekretet forteller...
Les mer
Ut fra arkeologiske funn er det ikke mulig å påvise at ”Babels tårn” har eksistert. Det som imidlertid kan påvises, er at det eksisterte slike tårn i det gamle Babel. Det er imidlertid ikke mulig å si med sikkerhet at ”dette er det bibelske Babels tårn.” En slik sikker identifikasjon krever jo en inskripsjon eller tilsvarende, og det kan vi ikke forvente å finne.
Les mer
Powered by Cornerstone