Ressurser/Sanne og falske profeter
Foto: jeffjacobs1990 fra Pixabay     

Sanne og falske profeter

Av Per W. Næsheim

 

Vårt utgangspunkt må være Bibelen. Det er ikke noe i Bibelen som sier at de åndelige gavene skulle opphøre, og den profetiske gave er en av dem. Denne gaven nevnes blant annet i listene over åndelige gaver som finnes i Rom 12,4-8, 1 Kor 12,1-31 og Ef 4,8-16. Også ut fra Jesu advarsel om falske profeter (Matt 24,24), kan vi gå ut fra at det vil være både falske og sanne profeter i endetiden. Ellers hadde det vært rimelig at han bare skulle ha advart mot profeter generelt, uten presiseringen "falske".

Bibelen gjør det imidlertid klart at det er Gud som har "regien" på de åndelige gavene. Etter å ha nevnt flere av gavene sier Paulus at "alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver slik han [Ånden] vil" (1 Kor 12,11 – min utheving). Som kristne kan vi ha lov til å ønske å kunne tjene Gud og våre medmennesker med en spesiell åndsgave, men det er ikke vi som bestemmer. Vi kan ikke utpeke hverken oss selv eller andre til profeter. Men dersom Den hellige Ånd ser at det er gagnlig, vil han gi denne gaven til den han vil. 

Ganske kort kan vi si at Bibelen i hvert fall peker på fire kriterier som må oppfylles for at vi kan vite at vi har å gjøre med en sann profet. Ett av dem uttrykkes i en oppfordring hos profeten Jesaja. Han advarer mot dem som henvender seg til gjenferd og spådomsånder, og han oppfordrer Guds folk isteden til å vende seg til "ordet og til vitnesbyrdet" (se Jes 8,19.20). Allerede den gangen hadde de en skreven åpenbaring fra Gud som var målestokk for sannhet og rett. 

Det var også noe tilsvarende som skjedde i nytestamentlig tid da Paulus forkynte i Berøa. På dette tidspunktet var ikke Paulus anerkjent av alle som et inspirert sendebud fra Gud, og selv om det var mange som tok imot Ordet med velvilje, ”gransket [de] skriftene (som for dem var det vi kaller Det gamle testamente) daglig for å se om alt stemte” (Apg 17,11).

I dag har vi både Det gamle og Det nye testamente, og siden det ikke er forandring eller skiftende skygger hos Gud (se Jak 1,17), kan vi forvente at det vil være harmoni mellom det som tidligere er åpenbart og profetiske budskap Gud måtte sende oss i dag. Med andre ord skal vi bruke Bibelen som målestokk og granske det som sies for å se om det stemmer med den.

Et annet kriterium er det Jesus nevner et sted der han advarer mot falske profeter: ”Derfor skal dere kjenne dem på fruktene” (Matt 7,20). Her må vi se på hvilke frukter som viser seg i livet til den som utgir seg for å være en profet. Uten at vi skal stille urimelige krav til livsstil og oppførsel – for profeter er tross alt også mennesker – må vi kunne forvente et liv som vitner om kristne verdier. Og vi kan også observere hva som skjer i den kretsen av mennesker som ”profeten” samler rundt seg – om de også merkes av en guddommelig innflytelse og lever deretter.

Dette er ofte noe som ikke kan avgjøres umiddelbart, men dersom vi gjør våre observasjoner over tid, er det som regel mulig å finne tydelige indikasjoner som viser om dette er fra Gud eller ikke.

Et tredje kriterium har å gjøre med forutsigelser, og hvorvidt disse blir oppfylt. Nå må det presiseres at en profet i bibelsk forstand ikke bare var en som kom med forutsigelser om fremtiden. En stor del av de bibelske profetenes forkynnelse gjaldt oppmuntringer, tilrettevisning og råd fra Gud til folket i deres daglige situasjon. Men de fleste profeter fikk også budskaper fra Gud som gjaldt fremtiden. Og da er det slik Jeremia sier: ”Men når en profet spår fred og lykke, og det går som han har sagt, da kan en vite at han virkelig er sendt av Herren” (Jer 28,9).

Det fjerde kriteriet vi kunne nevne er noe apostelen Johannes er inne på når han advarer oss mot falske profeter (se 1 Joh 4,1.2). Han sier at vi skal ”prøve åndene” og at ”på dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud” (vers 2).

Her er det selvsagt snakk om mer enn å nevne Jesu navn. Dette innebærer en tro på den Jesus som Bibelen forteller om, han som er en av guddommen og som ble menneske og kom til vår jord for å lide og dø for vår skyld. Og det innebærer trofasthet mot det Jesus står for og lærer oss i Bibelen. 

Jeg tror at hvis vi ser på alle disse kriteriene samlet vil det være mulig å finne ut hvem som er en virkelig eller en sann profet, og hvem som ikke er det. Det er sjelden gjort på et øyeblikk, og falske profeter vil også som regel prøve å oppføre seg slik at de ikke skal bli avslørt.

Per W. Næsheim

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Bill Gates? En reinkarnasjon av Judas? Satan selv? Siden forestillingen om antikrist stammer fra Det nye testamente, er det først og fremst her vi må lete etter svar. Det kan gi et interessant resultat å søke på internett etter antikrist. Skriv inn navnet, og se hva som kommer opp. Jeg må innrømme at jeg ikke tok meg tid til å gå gjennom...
Les mer
Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Ifølge Bibelen vil en Antikrist stå fram i endetiden og bedra millioner. Du trenger ikke å være en av dem. Deborah Sampson var en av få kvinner som tjenestegjorde i arméen under den amerikanske uavhengighetskrigen. Men få kjente hennes identitet, fordi hun var forkledd som mann. Under et slag ble hun skadet i hodet. Hun ble også skadet...
Les mer
Powered by Cornerstone