Ressurser/Hvem er antikrist?

Hvem er antikrist?

Av Marvin Moore

 

Bill Gates? En reinkarnasjon av Judas? Satan selv? Siden forestillingen om antikrist stammer fra Det nye testamente, er det først og fremst her vi må lete etter svar.

Det kan gi et interessant resultat å søke på internett etter antikrist. Skriv inn navnet, og se hva som kommer opp. Jeg må innrømme at jeg ikke tok meg tid til å gå gjennom alle de 11871 treffene.

De første kristne tenkte på Nero og andre romerske keisere som antikrist. Martin Luther hevdet at paven var antikrist, og i vårt århundre er Adolf Hitler en sikker kandidat.

Hvem er så den egentlige antikrist i dette mangfoldet? Siden forestillingen stammer fra Det nye testamente, er det best å lete etter svaret her. Fire nytestamentlige kilder er av spesiell betydning for å forstå hvem antikrist er.

Johannes' brever
Betydningen av ordet antikrist i grunnteksten - gresk - er "imot Kristus" eller "i stedet for Kristus". Betegnelsen finnes bare i to små brev som apostelen Johannes skrev; fire ganger i 1 Joh og en gang i 2 Joh. I 1 Joh 2,18 sier han at "mange antikrister har alt stått fram", en klar antydning om at antikrist ikke nødvendigvis er et enkelt individ. Johannes påpeker videre at disse antikrister er "utgått fra oss". De var altså frafalne kristne på hans tid.

Og apostelen slår fast at antikrist lar seg identifisere ved falsk lære, særlig ved å fornekte at Jesus, Guds Sønn, var sant og helt menneske (1 Joh 4, 2.3). Antikrist er altså en bedrager og forfører.

Jesu ord
Jesus benyttet ikke ordet antikrist, men han gjorde oppmerksom på det samme problem som Johannes beskrev. "Om noen da sier til dere: 'Se her er Messias', eller: 'Der er han', så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte" (Matt 24, 23.24).

Jesus talte altså om falske "messiaser" som vil forføre mange, og deres tilsynekomst vil være et tegn på at hans gjenkomst er nær. Antikristelig virksomhet er altså først og fremst et endetidsfenomen.[1]

Jesus gav en liten, men viktig opplysning i tillegg til dem vi finner hos Johannes: Disse antikristene vil "gjøre store tegn og under" - for å forføre flest mulig. Ja, bedraget vil være så subtilt at selv Guds folk er i faresonen.

To andre nytestamentlige kilder ligner så mye på den beskrivelsen som Johannes og Jesus gir, at vi må ta dem som paralleltekster, selv om betegnelsen antikrist ikke forekommer i dem.

Apostelen Paulus
Paulus sier at "når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst" (2 Tess 2,9.10). Det er altså enighet mellom Jesus og Paulus om hvordan antikrist bedrar. Og av sammenhengen går det klart fram at antikrist vil stå fram ved verdens ende, altså like før Jesus kommer igjen.

Paulus skiller seg imidlertid fra Johannes og Jesus på to felter: For det første er hans antikrist et særskilt individ - "Den Lovløse". Denne forskjellen i antall er ikke nødvendigvis en motsetning, som vi skal se.

Og for det andre var de antikrister som Johannes og Jesus skildrer, frafalne troende - altså alminnelige mennesker. For eksempel skal mange komme i Jesu navn og si: "Jeg er Messias" (Matt 24,5). Med "mange" mente han helt sikkert mennesker som deg og meg. Paulus' antikrist er imidlertid helt klart en demonisk figur - han har sin kraft "fra Satan". Uttalelsen gir grunnlag for mange tolkninger; en av dem er at Satan selv vil tre fram og personifisere Kristus ved avslutningen av verdenshistorien.

Dette synspunkt blir forsterket av en annen paulinsk tekst: "Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel" (2 Kor 11, 13.14).

Johannes' åpenbaring
Vi begynte vårt studium med Johannes' brever. Apostelen skrev også Bibelens siste bok, og her tegner han bildet av en endetidsmakt som ligner på Paulus' antikrist:

"Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men røst som en drake. ... Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste" (Ap 13,11-14).

Dette dyret har to horn "som et lam". I Det nye testamente er lammet et symbol på Kristus.[2] Men dette dyret er tydeligvis ikke Kristus, for det har røst "som en drake" - det vil si Satan (Ap 12,9). Den antikrist som Johannes beskriver i Åpenbaringen minner om Paulus' antikrist på enda en måte: Den er også omtalt i entall.

En advarsel til oss
Flere ting går fram av denne gjennomgangen av de nytestamentlige vitnesbyrd om antikrist. For det første: Enhver som setter seg opp mot Kristus, kan bli betegnet som en antikrist, og spesielt er det sant om en falsk kristen som gjør slik. Og for det andre vil mange slike falske brødre og søstre tre fram på scenen i den siste tid. Men det er ett individ - kanskje Satan selv - som vil være den definitive antikrist før Jesus kommer igjen.[3]

Men den viktigste konklusjonen av dette studium er en gjentatt advarsel mot det bedrag som endetidens antikrist står for. Jesus sa at det vil bli så stort at selv hans eget folk vil være truet. Og siden vi lever i den siste tid, er denne advarselen spesielt rettet til oss.

Bibelen gir oss ikke slik informasjon for å tilfredsstille nysgjerrigheten når det gjelder framtiden. Den informerer oss for at vi skal være på vakt mot falsk lære og falske mirakler som stammer fra Satan. Åpenbaringen gjør det også klart at under jordens siste krise, vil antikrist bruke forfølgelser for å tvinge Guds folk til å ta imot hans blasfemiske læresetninger.[4]

Og så er det et skremmende aspekt ved vår konklusjon: En kristen som i den siste tid gir opp sin tro og slutter seg til antikrists opprør, vil selv bli en antikrist. Det er en reell fare for deg og meg!

I dag bør vi derfor gjøre alt vi kan for å berede oss selv fysisk, mentalt, emosjonelt og spesielt åndelig, for å stå imot det bedrag og det trykk som verdens siste krise vil stille oss overfor. Og framfor alt må vi ta et avgjort valg om å være trofast mot Jesus uansett hvilke konsekvenser det medfører.

Marvin Moore i Tidens Tale nr. 1, 2001


[1] Også Johannes forstod dette; se 1 Joh 2,18. 
[2] Se Joh 1,29; 1 Pet 1,18.19
[3] Det er også grunn til å påpeke at Satan er en mester i å virke gjennom både individer og forskjellige slags grupper - institusjoner som kirker og regjeringer - for å nå sitt mål. Bortsett fra Satan, draken, virker det som om alle symbolene i Ap 13-19 beskriver endetidsinstitusjoner heller enn et ondskapsfullt individ, menneskelig eller demonisk.
[4] Se spesielt kapitlene 13,7; 15; 16; 17,1-6.

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Vårt utgangspunkt må være Bibelen. Det er ikke noe i Bibelen som sier at de åndelige gavene skulle opphøre, og den profetiske gave er en av dem. Denne gaven nevnes blant annet i listene over åndelige gaver som finnes i Rom 12,4-8, 1 Kor 12,1-31 og Ef 4,8-16. Også ut fra Jesu advarsel om falske profeter (Matt 24,24), kan vi gå ut fra...
Les mer
Ifølge Bibelen vil en Antikrist stå fram i endetiden og bedra millioner. Du trenger ikke å være en av dem. Deborah Sampson var en av få kvinner som tjenestegjorde i arméen under den amerikanske uavhengighetskrigen. Men få kjente hennes identitet, fordi hun var forkledd som mann. Under et slag ble hun skadet i hodet. Hun ble også skadet i...
Les mer
Powered by Cornerstone