Ressurser/Jesu gjenkomst
Foto: Shutterstock.com     

Jesu gjenkomst

Av A. C. Berger


Hva vil skje når Bibelens herligste løfte blir oppfylt? Kan vi virkelig vente Jesu gjenkomst i vår tid?

Menneskene har i alle tidsaldrer trodd på muligheten av kontakt med fullkomne og hellige vesener i universet, til og med av tanken om en invasjon fra verdensrommet. Tidligere tiders historikere gir fargerike skildringer av «gudenes» besøk. I moderne tid har talløse UFO beretninger holdt liv i tanken på at det må finnes noen der ute som en dag vil besøke denne kloden. UFO-tilhengerne påstår at de «flyvende tallerkener» har vesener om bord som vil bringe en ny og bedre verdensorden til menneskeheten. De vil gjøre slutt på krig, sult og sorg, og bringe fred og harmoni til vår verden.

I dag er det ikke bare kristne forkynnere som ser hvordan det nåværende verdenssystem holder på å rakne. Statsmenn, politikere, forskere og militære ledere, foruten astrologer, regner med at noe skjebnesvangert må og vil skje. Like fullt fortsetter menneskeheten sin systematiske ødeleggelse av jorden. Mennesket har brakt vår klode i ubalanse. Alle er enige om at noe må skje for å stanse denne utviklingen. Men hva er det man venter skal skje? Noen forkynner et lykkelig «tusenårsrike». Andre forutsier en stjerne-kollisjon som vil utslette alt liv på jorden. Enkelte frykter en invasjon fra rommet. Hva vil skje?

En ettermiddag for mer enn 60 år siden var millioner av amerikanere som vanlig på vei hjem fra arbeidet. Bilradioene stod på, og i de mange hjem lød det som akkompagnement til matservering og kveldsforberedelser. Plutselig hørtes en stemme over eteren som fortalte at en veldig meteor hadde falt ned og drept mer enn fem tusen mennesker. Stemmen bad lytterne følge med for å få flere opplysninger om katastrofen. Like etter lød samme stemme igjen, og denne gangen preget av ubehersket frykt. Stemmen fortalte om underlige metallsylindre som landet over et stort område, og om fryktinngytende små, grønne skapninger som strømmet ut av sylinderne. «Invasjon fra Mars,» lød det ut i eteren. «Byen Trenton er allerede falt. Invasjonsstyrkene er på vei mot New York og Washington.» I løpet av noen korte kveldstimer var store deler av amerikanerne i vill panikk. Mange var sikre på at verdens ende var kommet. Sykehusene behandlet folk for sjokkskader. Politi og offentlige etater ble satt i alarmberedskap. En mann ringte et offentlig kontor og ropte fortvilet: «Verdens ende er kommet, og jeg har ennå mye jeg skal ha gjort.» Men alt som ble sagt i radioen var bare et dramatisk hørespill laget etter en roman av den kjente forfatteren H.G. Wells. Det var tilrettelagt og fremført av en annen kjent person, Orson Welles.

Panikken som oppstod, og frykten som drev millioner av lyttere ut i ukontrollerte reaksjoner og handlinger, viste tydelig at de ble stilt overfor en mulighet de regnet for sannsynlig. Samtidig ble de fullstendig klar over at de ikke var forberedt på en slik dramatisk verdensomveltning.

Hva vil skje ved verdens ende?
Bibelen forteller tydelig om en brå slutt på den nåværende verdensordning. Vi kan takke Gud for at han har åpenbart begivenhetene på en slik måte at vi kan møte dem uten frykt og panikk. Det vil virkelig bli en «invasjon» fra verdensrommet, og den vil komme i forbindelse med avslutningen av denne verdens historie. Løftet som ble gitt for snart to tusen år siden da Jesus for opp til himmelen, vil bli oppfylt. Da ble det lovet at han ville komme tilbake for å hente alle sine trofaste etterfølgere. Vi burde spørre oss selv: Hvordan vil vi oppleve hans gjenkomst? Vil det bli en gledesdag for oss, eller vil vi bli grepet av frykt og panikk?

Vi leser i Åp 19,11-16: «Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter «Trofast og Sannferdig», for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er «Guds Ord». Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme. På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.»

I en symbolsk språkdrakt beskriver apostelen Johannes her et felttog ledet av universets suverene hersker. Hvem er han som rider på den hvite hesten? Johannes nevner flere navn, blant annet: «Guds Ord». Tidligere har Johannes i sitt evangelium fortalt hvem det er som blir kalt «Guds Ord». I Joh 1,1-3 beskriver han Jesus Kristus som «Ordet». I Åp 19 blir han kalt «Kongenes Konge og Herrenes Herre». Det er Jesus, Guds Sønn og verdens frelser Johannes forteller om. Sammen med himmelens hærskarer vil han en dag komme ned til vår jord for å frigjøre sine trofaste som er fanger i syndens rike. Det blir en gledens og gjenforeningens dag som det er vanskelig å forstå rekkevidden av. Den lykkelige følelse av befrielse vil bli ubeskrivelig for de mange som har ventet på denne dagen.

Noen av oss husker kongens hjemkomst etter frigjøringen i 1945. Vi husker frigivelsen av de politiske fanger som nølende tok de første skritt til frihet, uten redsel for represalier. Vi hadde i hemmelighet lyttet til radio og lest stensilerte nyhetsskrifter, og vi lengtet etter dem som kunne fjerne åket fra det norske folk.

Det er millioner av mennesker i dag som føler seg som fanger i et syndbefengt verdenssamfunn. De er Guds barn, og Jesus Kristus har lovet å komme tilbake for å befri dem. En dag vil Jesus komme tilbake som Kongenes Konge og Herrenes Herre. Han vil tilintetgjøre syndens herredømme og opprette sitt fredsrike. Dwight L. Moody, en av de store evangelister på 1800-tallet, sa: «Etter min mening er den bibelske sannhet om Jesu annet komme fremholdt like klart i Det nye testamente som noe annet emne i den kristne troslæren. Like fullt har jeg gått i kirken i femten år uten å ha hørt én preken over dette emnet.»

Hvordan kunne det være mulig? For et par hundre år siden var det svært upopulært å forkynne at Jesus ville komme igjen. Det var midt i den perioden som kalles 'opplysningstiden', og man trodde at verden var i ferd med å bli bedre for hver dag. Det ble forkynt en herlig fremtid for menneskeheten. Opplysning og teknikk ville løse alle problemer. Fred og fremgang var fremtidens løfter. Hvorfor skulle man så ødelegge denne trygghetsfølelsen med dommedagsprekener?

I dag er menneskene mer lydhøre til budskapet om Jesu annet komme. Vi har mistet illusjonene om en gyllen fremtid. To ødeleggende verdenskriger og faren for en tredje har gjort oss mer realistiske. Det foregår væpnede konflikter og det finnes en mengde uløste problemer nasjoner imellom. Vi er ikke i stand til selv å løse fremtidens problemer i vår verden. Det er behov for hjelp fra annet hold.

Jesus kommer tilbake!
Kristi annet komme er ett av de emner som er klarest forkynt i Det nye testamente. Denne begivenhet er nevnt 318 ganger. I evangeliene fortelles det at han kommer igjen. Paulus skriver om det, og Johannes forteller om det i Åpenbaringsboken. I Det gamle testamente skriver Daniel, Sakarias og andre profeter om denne lykkelige begivenhet. Jesu annet komme er nevnt åtte ganger så ofte som hans første komme. Når vi ber «Fader vår», sier vi: «La ditt rike komme...» Matt 6,10. Når vi tar del i nattverden, forkynner vi hans komme: «For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer» 1 Kor 11,26.

Bibelen inneholder mange forutsigelser om Jesu annet komme. Til og med Enok, den syvende fra Adam, forkynte at Jesus ville komme tilbake i herlighet. «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom...» Jud 14. Og David sier: «Vår Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, omkring ham stormer det sterkt. Han kaller på himmelen der oppe og på jorden; for han vil dømme sitt folk.» Og han fortsetter å fortelle hva Jesus vil gjøre med dem som tror på ham: «Kom sammen hos meg, mine fromme, dere som med offer har sluttet pakt med meg» Sal 50,3-5. Når Jesus kommer tilbake, vil han samle sine etterfølgere, dem som har inngått pakt med ham.

Paulus skriver flere ganger om at den Jesus som hadde fart opp til himmelen, ville komme tilbake. Til den menigheten som bestod av omvendte jøder, står det: «Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge» Heb 10,36.37. Bibelens skribenter gir uttrykk for en trygg forvissning om at han vil komme en dag. Vi kan også være sikre på at når hans dag er der, kommer han.

Guds ord forteller også tydelig hvordan han vil komme. Førti dager etter sin oppstandelse var Jesus på vei opp på Oljeberget sammen med disiplene. Oppe på fjellet påla han dem å gå ut for å forkynne evangeliet. Han gav dem samtidig forsikringen om at han ville være med dem inntil verdens ende. Mens de stod og talte sammen, begynte han plutselig å stige opp i luften. Disiplene så det hele, og undret seg over det som skjedde. De så at han steg høyere og høyere inntil en sky av engler skjulte ham for øynene deres. Jesus sendte to av englene tilbake til jorden for å minne disiplene om hans løfter. Mens disiplene stirret opp mot himmelen, sa plutselig de to englene til dem: «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen» Apg 1,11. Her er tydelig beskrevet hvordan Jesus vil komme tilbake. Det fortelles hvem som skal komme, og hvordan hans gjenkomst vil skje. «Denne Jesus», sier englene, og forsikrer at det er den samme Jesus som vil komme tilbake. Det blir ikke en annen, ikke en ånd. Det er den samme som har undervist dere, som dere har spist sammen med, og som døde for dere. «Han skal komme igjen på samme måte.» Dere så ham fare opp i skyene sammen med sine hellige engler. Hans gjenkomst vil skje på samme måte. Dere vil se ham i skyen når han kommer. Flere år senere understreket Johannes det samme: «Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham» Åp 1,7. Når Jesus kommer igjen, vil det bli like virkelig og like synlig som den gangen han forlot disiplene. Hvert øye skal se ham når han kommer.

Ikke i det skjulte
Noen sier at Jesus skal komme i hemmelighet. De henviser til uttalelsen om at han skal komme som en tyv. Det er riktig at han vil komme som tyven ofte kommer: plutselig, uten at folk er forberedt. For dem som er uforberedt, vil hans komme utløse forskrekkelse. Men han vil ikke komme i hemmelighet og hente en her og en annen der. Bibelen advarer mot slike tanker: «Om noen da sier til dere: ”Se her er Messias”, eller: ”Der er han”, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ”Han er ute i ødemarken”, så gå ikke dit ut, eller: ”Han er inne i huset”, så tro det ikke. For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer» Matt 24,23-27.

Ikke bare skal hans gjenkomst ses av alle, den vil også bli hørt. Selv de døde som sover i sine graver, skal høre når det skjer. «For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp» 1 Tess 4,16. Han vil ikke sende en stedfortreder. Han kommer selv. Og alle dem som opp gjennom tidene er lagt til hvile i troen på ham, vil høre hans røst når han kaller dem frem til evig liv.

Når han kommer tilbake som Kongenes Konge og Herrenes Herre, blir dette en begivenhet verden aldri har opplevd maken til. Men når vil han komme? Hva tid kan vi vente ham? Jesus har selv gitt de beste svarene. Disiplene kom til ham en dag og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? Matt 24,3. I sitt svar forteller Jesus at det blir flere tegn som skal innvarsle denne store begivenhet. Han nevner krig og rykter om krig, at det vil bli hunger og jordskjelv, og at evangeliet skal forkynnes over hele jorden. Han bebuder avslutningen av profetiske tidsperioder. Han taler om et stort moralsk forfall, om en falsk religionsforståelse som fremstiller ham og hans komme på en ubibelsk måte. Han sier at en stor del av menneskeheten vil være uforberedt, og at spottere skulle stå frem. Om alle disse tegnene som skulle innvarsle Jesu annet komme, sier han: «Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren» (v. 33).

Har vi grunn til å si at hans komme er nær? Ja, vi ser i dag at alle disse tegn blir oppfylt for våre øyne. Fordi alle de forutsagte tegn viser seg i slike dimensjoner og er så verdensomfattende, vet vi at hans komme er nær. Fordi alle profetiske tidsperioder er avsluttet, og krigen ved Harmageddon er den neste store verdensbegivenhet, kan vi i dag trygt si at Jesu annet komme kan finne sted når som helst. Dagen og timen vet ingen, men vi vet at hans komme vil skje plutselig, og uventet for mange.

Hvem blir frelst den dagen?
Når denne store dagen endelig kommer, vil det være bare to grupper mennesker på jorden. Slik beskriver Johannes den ene gruppen: «Kongene på jorden, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver trell og hver fri mann, alle gjemte seg i huler og mellom berghamrer. Og de sa til fjellene og berghamrene: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For den store dag er kommet, vredens dag, og hvem kan da bli stående?» Åp
6,15-17.

Hvem kan bli stående? I en av sine salmer spør David om det samme: «Hvem kan gå opp til Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» Og her er svaret: «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte» Sal 24,3.4. Hvem har skyldfrie hender og et rent hjerte? Mange mener at et menneske bare kan tjene Herren i «åndelig» sammenheng, men at vi i liv og gjerning ikke er i stand til å tjene ham. Her fortelles det at de som er rede for Herrens store dag, er mennesker med rene hjerter. Ved den Ånd de tok imot da de ble Guds barn, har de levd i åndelig harmoni med Gud. Videre fortelles det at de har skyldfrie hender. De har tatt imot den kraften fra Gud som har gitt syndstilgivelse og seier. De har også tjent Gud og gjort hans vilje. Et sant Guds barn er helliget til Herren både i legeme og sjel.

Hvorfor kommer Jesus igjen?
Han kommer for å gjøre ende på syndens rike og gjenopprette den harmoni som syndens opphavsmann har ødelagt. Jesus har lovet å komme. Han holder alltid sine løfter. «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er» Joh 14,1-3.

Bibelen forteller at når Jesus kommer, vil ingenting skje tilfeldig. Mennesker blir ikke utvalgt eller vraket av tilfeldigheter eller omstendigheter. Enhver av oss avgjør selv om vi skal være blant hans utvalgte den dagen. «Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning» Åp 22,12. Det er når Jesus kommer igjen, at vi skal motta vår ufortjente lønn. Hans annet komme er ikke opptakten til en ny verdensreformasjon med masseomvendelser. Han kommer med lønnen. Den dagen kommer avgjørelsens time for ethvert menneske som har levd på denne jord. Jesus sier dette tydelig til disiplene: «For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort» Matt 16,27. Den dagen må vi alle stå til regnskap for hva vi har gjort. Hvilken lønn vil vi få? La oss stille oss selv dette selvransakende spørsmålet: Hva slags liv lever jeg her i verden? Lever jeg fullstendig etter eget behag og etter denne verdens skikk? Da vil jeg få denne verdens lønn. Eller lever jeg for Kristus og lar ham få leve sitt liv i meg, slik at jeg lever og handler etter hans vilje? Da vil jeg få lønn med ham på den store dag.

Det finnes ulike oppfatninger om Jesu gjenkomst og det som skal skje deretter. Mange har en forestilling om at mennesket skal gå inn i en slags uvirkelig åndetilværelse, hvor det skal sveve omkring i fritt rom uten legeme eller materiell tilknytning. Paulus gir en helt annen forklaring: «Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme så det blir likt det legeme han har i herligheten» Fil 3,20.21. Jesu gjenkomst blir en ubeskrivelig dag for alle som sliter med sykdom og legemlige svakheter. Det blir en befrielsens dag for den lamme, blinde og døve. Det blir en herlighetens dag for alle som vil bli forvandlet. Vi vil få legemer med den kraft, sunnhet og styrke Gud opprinnelig gav mennesket da det ble skapt i Edens hage. Vi vil få virkelige legemer, vi vil bli virkelige mennesker som skal bo i virkelige hjem og leve aktive, virkelige liv.

Verdenshistoriens største begivenhet 
Jesu annet komme vil bli den lykkeligste dagen menneskeheten har opplevd. Alt det synden har ødelagt, vil bli gjenopprettet. Satan forførte mennesket i Edens hage, slik at han fikk herredømmet i denne verden. Siden den dagen har det vært kjempet en voldsom kamp mellom godt og ondt. På korset vant Kristus seier over den ondes rike. Der ble det gjort klart at Satan ikke for alltid skal herske over menneskeheten. Jesu annet komme vil bli avgjørelsens time. Profeten Joel sier: «Det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal! Herrens dag er nær i avgjørelsens dal» Joel 3,19. Antikrists anstrengelser for å forføre menneskeheten vil bli avslørt, og den endelige avgjørelsen ved Harmageddon vil finne sted.

«Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset. Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Fordi dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte» 2 Pet 3,10-14.

Vi kan alle være rede når Jesus kommer. Han har gitt oss forsikring om at han vil komme. Han har også forklart tegnene som innvarsler den store dagen. Men han har overlatt til oss å gi akt på disse veimerkene, så vi kan være rede til å ta imot ham med glede.

A. C. Berger

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Relaterte ressurser

Er døden en øyeblikkelig overgang til pine eller salighet?Hva sier Guds ord om våre kjære som er gått bort? «Livet etter livet» var tittelen på en bok som kom ut for en del år siden. Hensikten med boken var å fortelle oss at i samme øyeblikk som dette livet tar slutt, begynner en ny tilværelse med en annen og meget bedre livsform....
Les mer
Viktige steg på himmelveien Alle mennesker ønsker å være lykkelige og vil gjerne få noe positivt ut av livet. Alle lengter etter trygghet, fred og glede. Alle kan oppnå dette, om de lar Jesus få slippe til. Det vil kanskje forundre deg at vi også må snakke om synd i denne forbindelse. Er ikke synd et uvirkelig og foreldet ord? Går det...
Les mer
Et hellig minne om Kristi oppstandelse. Hvorfor ble Jesus døpt? En stor menneskemengde var samlet ved bredden av Jordan-elven. De hadde kommet fra alle kanter av landet for å høre en ung predikant. Han het Johannes og hadde fått tilnavnet «døperen». Han oppfordret alle tilhørerne til å vende om fra sitt syndige liv og la seg døpe. Det...
Les mer
Powered by Cornerstone