Ressurser/144.000 i Åpenbaringen

144.000 i Åpenbaringen

Av Gry Beate Marley


Ikke alle symbolene i Åpenbaringen er like lett å forstå, og når det gjelder de 144 000 er det forskjellige tolkninger. Noen mener tallet skal forstås bokstavelig, mens andre mener det er symbolsk. Personlig synes jeg det er vanskelig å komme med en bastant og «endelig» forklaring her. Men det synes klart at tallet må være symbolsk, blant annet fordi det er en del av et syn fullt av symboler.

Og når jeg setter dette inn i den større bibelske sammenhengen er det også klart at Gud ikke har forskjellige nivåer av frelste mennesker. I Guds øyne er vi alle like mye verd.  Det er tilfelle her og nå, helt uavhengig av hva vi er i oss selv og hvor langt bort vi kan ha kommet fra Gud og det rette og gode. Da kan det i hvert fall ikke være noen oppdeling i første og andre klasses mennesker når vi står frelst hjemme i Guds rike.

Men selv om det nå skulle ha vært slik (men som det ikke er!), er en annen ting like klart: Det blir ingen misnøye og sjalusi på den nye jord. Skulle noen, mot formodning, ha fått en høyere plass enn meg, ville jeg som et gjenløst Guds barn hjemme i hans rike bare ha gledet meg over det!

Nå litt tilbake til tallet 144 000. Som et symbolsk tall kan det stå for det fullkomne, frelste Guds Israel. Og da snakker vi om det åndelige Israel – mennesker fra hver stamme, hvert tungemål og folk. I det gamle Israel var det 12 stammer. 12 i seg selv var et symbol på helhet og fullkommenhet. Tusen ganger tolv understreker dette med enda større kraft. Og når man da får 12 000 ganger 12 000 blir det en enda tydeligere markering av dette. Nå er syndens kapittel over. Frelsesplanen er fullkomment gjennomført og Guds barn utgjør en komplett, vakker og symmetrisk familie hjemme hos Gud.

Dette er en mulig forklaring, og her kunne både de 144 000 og den skaren som var så stor at ingen kunne telle den hver på sin måte stå for det samme – hele den flokken av mennesker som er frelst.

Andre tolker disse som to forskjellige grupper. De ser på de 144 000 som et symbol på de som blir frelst ut av endetidens trengsel, de som har gått igjennom vanskelighetene i den siste tid. Den store skaren som ingen kunne telle kan da forstås som et symbol på alle de andre frelste fra hele historien tidligere.

Disse er beskrevet som er en stor flokk som er kledd i hvite kapper med palmegrener i sine hender. De hvite kappene symboliserer at de er kledd i Jesu Kristi rettferdighet, og palmegrenene viser at de nå i Jesu kraft er seiervinnere.

De har alle vært syndere i syndens rike, fordi de en gang har hatt “skitne klær”. Men de er frigjort frelst og har blitt ikledd Jesu rettferdighet, “de hvite kapper”. De “har vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod”.

Men begge symbolene beskriver mennesker som er blitt frelst fra jorden og er med i Guds evige rike. De har alle nådd samme mål, men deres erfaringer på jorden har vært forskjellige. På en eller annen måte kan vi også identifisere oss med dem og deres erfaringer og bli styrket i troen og håpet om en gang å stå frelst hjemme hos Gud.

Det andre spørsmålet du hadde var med hensyn til begrepet «Herrens dag».  Nå har det seg slik at dette uttrykket kan ha forskjellige betydninger.  I det gamle testamentet er det ofte brukt om Guds straffe dag og et sted er utrykket også brukt om sabbaten, i Jes. 58,13. I det nye testamentet så er uttrykket oftest brukt til å referere til Kristus annet komme, bortsett fra i Åpenbaringen 1,10 hvor det igjen er snakk om sabbaten.  Vi ved å lese i vår norske bibel kan se hva det henvises til ved å lese sammenhengen.  I Åpenbaringen kapitel 1 er det tydelig at han referer til noe som hendte der og da, han var på øya Patmos og han fikk dette synet på Herrens dag – dvs. sabbaten – lørdagen.  Hvis man går til grunnteksten, gresk, ser man at der er brukt forskjellige ord (dette finner vi til og med hvis vi bare leser i den engelske bibelen også: i Åp 1, 10 står det ”the Lord’s day”, mens Jesu annet kommet som bl.a. er beskrevet i 2 Pet 3,10 beskrives som ”the day of the Lord”  – mens på norsk oversettes begge disse som ”herrens dag”). Teologene er enige om at det er snakk om to forskjellige begivenheter; den første er som sagt sabbaten, den andre er når Jesus kommer igjen.  Og ut i fra beskrivelser i bibelen om hvordan Jesu komme skal foregå har det helt klart ikke funnet sted enda, for da ville ikke denne verden ha eksistert slik som den gjør nå!

Gry Beate Marley

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
To ganger er dette uttrykket brukt direkte i Bibelen, nemlig i 4 Mos. 14,34. og i Esekiel 4,6. Begge ganger er det brukt i profetisk/symbolsk sammenheng. Når man ser på profetiske tidsperioder forutsagt i Daniels bok, ser man at den samme profetisk/symbolske bruk av uttrykket er disse profetiers løsning. Fotnoten under Dan.9,24 viser at bibeloversetterne...
Les mer
Europas skjebne ble forutsagt for lenge siden. En av hovedarkitektene til Den europeiske union, Jean Monnet, en fransk diplomat og økonom, ble overbevist etter Tysklands nederlag i andre verdenskrig at det eneste som kunne forhindre en ny ødeleggende krig var at Europa ble politisk forent. «Det blir ingen fred i Europa hvis stater rekonstitueres...
Les mer
Powered by Cornerstone