Ressurser/Mose lov og seremoni lov
Foto: Shutterstock.com     

Mose lov og seremoni lov


Bibelen forteller oss klart og tydelig at Guds lover - de ti bud - er evige og uforanderlige. Disse ti bud er et uttrykk for Guds karakter. Denne lov vil alltid være en rettesnor for menneskets liv og fortelle hva som er riktig eller galt.

Samtidig taler Guds Ord om en lov som var midlertidig og som ble naglet til korset med Kristus. Denne lov, seremoniloven, med sine seremonier, ofringer, festdager og presteskap, var i sin helhet et forbilde på Jesu Kristi tjeneste. Derfor opphørte denne lovs gyldighet ved avslutningen av Jesu forsonings tjeneste, den ble "naglet til korset".

Mange mennesker har tatt feil i sin forståelse av disse to lover og trodd at det var den evige veiviser, tibudsloven, som ble naglet til korset. Forskjellen på disse to lover kan tydelig sees i følgende tekster:
 

De ti bud - Moralloven Mose lov - Seremoniloven
1. Talt av Gud selv.
2 Mos 20,l.22
1. Talt ved Moses.
2 Mos 24,3
2. Skrevet av Gud.
2 Mos 31,18;32,16
2. Skrevet av Moses.
2 Mos 24,4
3. På steintavler.
2 Mos 31,18.
3. I en bok.
2 Mos 24,4.7
4. Gud selv ga tavlene til Moses.
2 Mos 31,18
4. Moses ga boken til levittene.
5 Mos 31,24-26
5. Oppbevart i arken.
5 Mos 10,5
5. Lagt ved siden av paktens ark
5 Mos 31,26
6. Inneholder moralske påbud.
2 Mos 20,3-17
6. Inneholder seremonielle forskrifter og ritualer. Se 2,3,4,5 Mosebok
7. Åpenbarer synd.
Rom 7,7
7. Foreskriver offer for synd.
3 Mos 1-7
8. Brudd på denne lov er synd. 
1 Joh 3,4
8. Denne lov er avskaffet.
Ef 2,15
9. Vi skal holde hele loven.
Jak 2,10
9. Apostlene ga intet pålegg om å holde denne lov. Apg 15,5.24
10. Vi skal dømmes etter denne lov. Jak 2,12 10 Vi skal ikke dømmes etter denne lov.
Kol 2,16
11. Velsignelse i å holde den.
Jak 1,25
11. Gir trelldom, ikke velsignelse.
Gal 5,16.
12. Frihetens fullkomne lov.
Jak 1,25; 2,12
12. Fører i trelldom.
Gal 5,l.3
13. Stadfestet i troen.
Rom 3,31
13. Avskaffet i Kristus.
Ef 2,15
14. Kristus skulle gjøre lovenstor og herlig. Jes 42,21. 14. Utslettet av Kristus.
Kol 2,14
15. Loven er åndelig.
Rom 7,14
15. En "kjødelig'' lov.
Hebr 7,16


DE TI BUD er evige og uforanderlige. Dette syn deles av de fleste kristne trosbekjennelser.

Den lutherske Kirkes bekjennelsesskrifter:

"Lovens oppfyllelse må begynne og mer og mer fullkommes i oss. Men vi taler ikke om seremoniloven, men om den lov som er skrevet i våre hjerter, de ti bud. Konkordieboken s.66.

John Wesley uttrykker metodistenes syn:

"Kristus borttok ikke moralloven som utgjøres av de ti bud. Denne lov har vært til fra verdens begynnelse, og enhver del av den må bestå til evige tider, for alle mennesker. Wesley's "Sermons 1. bind, side 25.

Frelsesarmeens store skikkelse, Catherine Booth, sier:

"Det synes meg å råde en forferdelig misforståelse vedrørende det som apostelen har skrevet om loven ... Når dere leser noe om loven, så undersøk alltid og legg merke til hvilken lov som nevnes, enten den store moralloven, som aldri har vært og aldri kan bli opphevet, eller seremoniloven, som tydelig opphørte ved Kristus." Angripende kristendom, side 15.

Ethvert menneske som er frelst av nåde ved Jesu Kristi rettferdighet, finner sin største glede i ved Jesu kraft å leve i harmoni med Guds hellige lov.

”SÅ ER DA LOVEN HELLIG, OG BUDET HELLIG OG RETTFERDIG OG GODT.” ROM.7,12.
 

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Forskjellen mellom den gamle og nye pakt misforstås av mange. En pakt er som regel en høytidelig overenskomst mellom to parter, hvor de gjensidig aksepterer visse forpliktelser som grunnlag for fellesskapet dem imellom. Guds Ord omtaler forskjellige pakter. Både ekteskapet og avtaler mellom ulike land er eksempler. Også Gud inngikk pakter med...
Les mer
Er det nødvendig for kristne å konsultere Bibelen for å skille mellom rett og galt? En venn av meg sa en gang, «Vi bør være trofaste mot våre ektefeller, hedre våre foreldre, og ære Gud, men ikke på grunn av loven.» Han mente at kristne ikke trenger noen form for skriftlig moralsk veiledning. I Romerne 6:14, sa Paulus, «dere står ikke...
Les mer
Hva gjorde Jesus med de ti bud? Hans mål for livet er kjærlighet, trygghet og tilfredshet.
Les mer
Powered by Cornerstone