Ressurser/Oversikt over Johannes Åpenbaring

Oversikt over Johannes Åpenbaring


I lyset av den kjensgjerning at hovedvekten på de fire profetiske linjer i Åpenbaringsboken er lagt på de avsluttende begivenheter i jordens historie, blir denne boken enda mer betydningsfull for oss i dag.

At en enkel profeti kanskje får mer enn én oppfyllelse har også vært tilfelle med andre profetier. (Matt. 24,1-7) Noen profetier får både en nåtidig og en fremtidig oppfyllelse og inneholder i tillegg til dette prinsipper som er gjeldende for alle tider.

Noen profetier kunne ha vært oppfylt tidligere, men deres oppfyllelse er blitt forsinket, fordi den kristne menighet ikke kjente sin besøkelsestid (Luk 13,34).

Oversikt over innholdet i Åpenbaringsboken:

I.     Prolog, 1,1-3.

II.    Brevene til de syv menighetene, 1,4 - 3,22

A.    Hilsen, 1,4-8
B.    Introduksjon: Synet om Jesus Kristus, 1,9-20
C.    Til Efesos, 2,1-7
D.    Til Smyrna, 2,8-11
E.    Til Pergamon, 2,12-17
F.    Til Tyatira, 2,18-29
G.    Til Sardes, 3,1-6
H.    Til Filadelfia, 3,7-13
I.    Til Laodikea, 3,14-22

III.    Guds trone og boken med de syv segl, 4,1 - 8,1

A.    Den himmelske trone, 4,1-11
B.    Lammets triumf, 5,1-14
C.    De seks første segl, 6,1-17

1.    Det første segl: den hvite hest, 6,1-2
2.    Det andre segl: den røde hest, 6,3-4
3.    Det tredje segl: den sorte hest, 6,5-6
4.    Det fjerde segl: den gule hest, 6,7-8
5.    Det femte segl: martyrenes forbønn, 6,9-11
6.    Det sjette segl: Guds vredes dag, 6,12-17

D.    Beseglingen av de 144.000, 7,1-8
E.    Den store skare, 7,9-17
F.    Det syvende segl: striden er endt, 8,1

IV.    Guds dom: De syv basuner, 8,2-11,19

A.    Introduksjon, 8,2-6
B.    De første seks basuner, 8,7-9,21

1.    Den første basun: hagl, ild og blod, 8,7
2.    Den andre basun: brennende fjell, 8,8.9
3.    Den tredje basun: den fallende stjerne, 8,10.11
4.    Den fjerde basun: solen, månen og stjernene rammet, 8,12.13
5.    Den femte basun: gresshopper, 9,1-12
6.    Den sjette basun: englene ved elven Eufrat, 9,13-21

C.    Engelen med den lille boken, 10,1-11
D.    Måling av templet, 11,1-2
E.    De to vitner, 11,3-14
F.    Den syvende basun: Guds triumf, 11,15-19

V.    Den avsluttende kamp i den Store Strid, 12,1 - 20,15

A.     Satan fører krig imot levningen av Guds menighet, 12,1 - 13,14

1.    Bakgrunnen for konflikten, 12,1-16
2.    Satan erklærer krig, 12,17
3.    Leopardens rolle, 13,1-10
4.    Det to-hornede dyrs rolle, 13,11-14

B.    Begivenheter involvert i den siste striden, 13,15 - 14,20

1.    Satans ultimatum til Guds folk, dyrets bilde og merke, 13,15-18
2.    De 144.000’s triumf over dyret, dets bilde og merke, 14,1-5
3.    Guds ultimatum til jordens folk: de tre englebudskapene, 14,6-12
4.    Nederlag for de som ikke tar imot Guds siste kall, 14,13-20

C.  De syv siste plager: Guds dom over de onde, 15,1 - 17,18.

1.    Bekreftelse av Guds rettferdige dom, 15,1-4
2.    Forberedelser for utgytelsen av Guds vrede, 15,5-16,1
3.    De syv siste plagene, 16,2-21
4.    Babylon blir krevd til regnskap, 17,1-18

D. Tilintetgjørelsen av det onde, 18,1 - 20,15.

1.    Det siste kall til å forlate  Babylon, 18,1-4
2.    Slutten på organisert religiøs opposisjon: Babylon blir lagt øde, 18,5-24
3.    Kroningen av Jesus Kristus som Kongenes Konge, 19,1-10
4.    Kristi annet komme og erobringen av denne jord, 19,11-    21
5.    Tusenårsriket: tilintetgjøre1se av synd og syndere, 20,1-15

VI.    Den nye jord og dens innbyggere, 21,1 - 22,5.

A.    Det nye Jerusalem, 21,1-27
B.    Elven og livets tre, 22,1-2
C.    De helliges evige herredømme, 22,3-5

VII.   Sluttord: Advarsel og innbydelse, 22,6-21

A.    Mottakelse av boken og dens budskap, 22,6-10
B.    En appell om å være rede når Jesus kommer igjen, 22,11-21

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Throughout the centuries Christians have speculated about the meaning of "the Mark of the Beast" and "the Number "666" of the Beast" mentioned in Revelation 13. Today the interest continues unabated for this apocalyptic endtime Antichrist who will control the economic, political, and social life of mankind by placing a mark and a number upon...
Les mer
Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter»...
Les mer
Harmageddon er langt mer enn en konflikt i Midtøsten. Det er globalt – og åndelig. Mange kristne i dag er overbevist om at Harmageddon, Åpenbaringsbokens navn på jordens siste krig, kommer til å bryte ut i nærmeste framtid. Man antar da at Harmageddon refererer til Megiddodalen i Israel (selv om ordet egentlig betyr Megiddofjellet), og alle...
Les mer
Powered by Cornerstone