Ressurser/Babylon

Babylon


Dette navn er brukt i Bibelen i tre sammenhenger. For det har vi byen Babylon, for det annet byen Rom, og for det har vi Åpenbaringens Babylon. Det er selvfølgelig en sammenheng mellom disse.

Byen eller landet Babylon
Bibelen forteller at Babylon var det første store samlingspunkt for menneskeheten, politisk, kulturelt og religiøst. Se lMos.11,1-9. Her har vi det første frafall og opprør mot Gud etter vannflommen. Her ble menneskeheten splittet opp i de mange språkgrupper. Stedet blir i Bibelen kalt BABEL = FORVIRRING. Selv kalte de stedet BABYLON = HIMMELENS PORT. Dette antyder noe av den religiøse betydning stedet hadde.

Den innflytelse som gikk ut herfra var en stadig trussel for Guds folk, politisk og i særdeleshet religiøst. Religiøst har Babylon satt spor etter seg helt opp i vår tid. Flere skikker og tradisjoner i kristen sammenheng har ikke bibelsk bakgrunn, men kan spores tilbake til Babylon. Astrologi og horoskoper stammer også fra Babylon.

Gud varslet gjennom sine profeter at Babylon skulle ødelegges. Det hadde nådd sine synders mål og skulle gå til grunne. Gud, ber sitt folk om å komme seg ut. Jes 48,17-20; 52,11. Babylon fremstilles også her som en kvinne.

Babylon et symbolsk begrep
Etter hvert mistet Babylon sin posisjon. Politisk, kulturelt og religiøst ble tyngdepunktet flyttet vestover. På apostlenes tid var dette Rom. Peter hilser de kristne fra menigheten i Babylon (1 Pet 5,13). Det er alminnelig antatt at dette er Rom. Babylon var forresten en grushaug på dette tidspunkt.

Det åndelige Babylon
Dette er det siste og tredje trinn. Det er klart det er sammenheng mellom disse. Fra Rom gikk det ut en innflytelse som fremmet frafall fra Bibelens lære. Den politiske makt ble brukt for å fremme dette og for å undertrykke dem som ikke ville følge opp. Det er dette Babylon som er omtalt i Åpenbaringen i kapitlene 14, 17 og 18. Den samme makt er omtalt som ”Det lille Horn” I Dan 7 og “Dyret” i Åp 13.

På samme måte som Guds folk fordum fikk beskjed om å komme seg ut av det fysiske Babylon, har Guds folk i dag fått beskjed om å komme seg ut av det åndelige Babylon (Åp 18,4).

En Norsk Bibelinstitutt ressurs

Tema

Bibel og trosspørsmål

Relaterte ressurser

Den senere tids interesse for og diskusjon om ”dyrets merke” i forskjellige media i forbindelse med EØS-forhandlingene og EU-debatten, må ha forvirret mer enn å avklare hva Bibelen egentlig snakker om. Bidragene til debatten fra prester, pastorer, bibellærere og biskoper hvor noen har tatt utgangspunkt i et bibelsyn som ikke gir rom for Gud...
Les mer
Ikke alle symbolene i Åpenbaringen er like lett å forstå, og når det gjelder de 144 000 er det forskjellige tolkninger. Noen mener tallet skal forstås bokstavelig, mens andre mener det er symbolsk. Personlig synes jeg det er vanskelig å komme med en bastant og «endelig» forklaring her. Men det synes klart at tallet må være symbolsk, blant...
Les mer
Harmageddon er langt mer enn en konflikt i Midtøsten. Det er globalt – og åndelig. Mange kristne i dag er overbevist om at Harmageddon, Åpenbaringsbokens navn på jordens siste krig, kommer til å bryte ut i nærmeste framtid. Man antar da at Harmageddon refererer til Megiddodalen i Israel (selv om ordet egentlig betyr Megiddofjellet), og alle...
Les mer
Powered by Cornerstone